Wygraj zaproszenie VIP na kulinarny event w nowej restauracji MANGO MAMA OVO we Wrocławiu! <3

GOTOWI?
W pakiet wchodzi:
Kolacja dla Ciebie i dwójki Twoich bliskich, przygotowana ekskluzywnie przez Pascal Brodnicki (kucharza, osobowość telewizyjną i znanego w całej Polsce autora książek kulinarnych)!
Zwiedzanie CAŁEJ restauracji w towarzystwie twórcy i właściciela marki MANGO MAMA, Davida R. Szeika.
Wszystkie przywileje VIP (open bar, open kitchen, wspólna impreza do rana).

Ponadto:
Za oprawę muzyczną wydarzenia będzie odpowiedzialny Gooral, który zaprezentuje swój nowy projekt Górny.
Ty i Twoi bliscy otrzymacie specjalną paczkę powitalną i zrobicie sobie wyjątkowe zdjęcia! <3

JAK WYGRAĆ?
W komentarzu pod postem na instagramie @david.szeik oznacz dwójkę swoich bliskich, których chcesz zabrać na nasze wydarzenie i napisz dlaczego to WŁAŚNIE TY, powinieneś bawić się razem z nami! 🙂

#mangomamafood #sharewithlove #madewithlove

REGULAMIN KONKURSU

MANGO MAMA

„Wygraj kolację przygotowaną przez Pascala Brodnickiego w nowym lokalu Mango Mama!”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie („Konkurs”).
 1. Organizatorem Konkursu jest David Szek, właściciel restauracji Mango Mama.
 1. Konkurs odbywa się do dnia 10 września 2019r.
 1. Z udziału w Konkursie wyłączeni są: pracownicy Organizatora, podmiotów bezpośrednio współtworzących Konkurs, pracownicy restauracji Mango Mama w Legnicy oraz najbliżsi członkowie rodzin wyżej wymienionych.
 1. Pod pojęciem „najbliższych członków rodziny” rozumieć należy: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 1. Postępowanie konkursowe przeprowadzane zostanie w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu oraz właściwe przepisy prawa.
 1. Tekst Regulaminu dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.mangomama.pl
 1. Prawo do udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, przysługuje osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych.
 1. Konkurs nie jest administrowany, sponsorowany ani organizowany przez Facebook, Inc. lub Facebook Ireland Limited.

ZGŁOSZENIA I REKRUTACJA

 1. W konkursie może wziąć udział dowolna liczba osób.
 2. W konkursie biorą udział osoby, które do dnia 10 września włącznie, napiszą komentarz pod postem konkursowym na oficjalnych stronach restauracji Mango Mama na Instagramie i Facebooku z argumentacją, dlaczego to oni powinni zostać zaproszeni na imprezę VIP inaugurującą otwarcie kolejnego lokalu sieci Mango Mama, oraz oznaczą dwie osoby towarzyszące, które chcą ze sobą zabrać.
 3. Uczestnikiem konkursu jest osoba wysyłająca zgłoszenie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłaszanie do konkursu osób trzecich bez ich wiedzy i zgody.

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Kometarze wraz z oznaczeniami, które zostały opublikowane w social mediach Mango Mama na Instagramie i Facebooku do dnia 10 września, zostaną ocenione przez przez specjalnie powołaną komisję, a ogłoszenie zwycięzcy zostanie dokonanie na oficjalnych stronach sieci Mango Mama najpóźniej do dnia 11 września.

NAGRODY

 1. Nagrodą przyznawaną w konkursie jest zaproszenie VIP na otwarcie nowego lokalu MANGO MAMA we Wrocławiu, które odbędzie się 12 września 2019 roku o godzinie 20:00. Zaproszenie zawiera „welcome pack”, bezpłatną kolację przygotowaną przez Pascala Brodnickiego (kucharza, osobowość telewizyjną, autora książek kucharskich), wspólne zdjęcie z Pascalem, a także zwiedzanie kuchni w towarzystwie właściciela i twórcy całej marki MANGO MAMA, Davida R. Szeika, a także korzystanie ze wszystkich przywilejów VIP dostępnych tego dnia na zamkniętej imprezie: dla zwycięzcy i jego dwóch osób towarzyszących.

WYDANIE NAGRÓD

 

 1. Warunkiem odbioru nagrody jest osobiste stawiennictwo w dniu imprezy i okazanie stosownego dokumentu potwierdzającego tożsamość zwycięzcy. W przypadku nieodebrania nagrody w czasie trwania całej akcji – nagroda przechodzi na własność Organizatora.
 1. Zwycięzcy nie mogą domagać się wymiany nagrody na inną nagrodę rzeczową lub na stanowiące jej ekwiwalent świadczenie pieniężne.
 1. Nagrody w ramach niniejszego Konkursu, zostaną przekazane Zwycięzcom zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t.: Dz.U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.).

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji nie później jednak niż do dnia 30.09.2019 roku. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 1. Reklamacje mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie na piśmie do siedziby Organizatora

się pod adresem: admin@mangomama.pl

 1. Reklamacje zgłoszone drogą ustną itp. nie będą rozpatrywane.
 1. Reklamacja winna zawierać dokładne dane reklamującego, przyczynę reklamacji oraz żądanie jakiego domaga się reklamujący.
 1. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
 1. Decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

DANE OSOBOWE

 

 1. Każdy Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach określonych poniżej.
 1. Zgłoszone w trakcie Konkursu dane osobowe Uczestników przetwarzane mogą być przez Organizatora wyłącznie dla potrzeb niniejszego Konkursu.
 1. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 1. Udział w Konkursie jest równoznaczny ze zgodą Uczestnika na publikację wizerunku, oraz zdjęcia konkursowego Uczestnika na stronie internetowej MANGO MAMA oraz jej na jej fan page’u na portalu Facebook oraz Instagram

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Organizator ma obowiązek poinformowania o zmianach uczestników Konkursu.
 1. Zmiana Regulaminu nie może wpłynąć negatywnie na warunki uczestnictwa w Konkursie.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich.
 1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnikowi, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem.
 1. Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2

ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz.U.Nr 201, poz. 1540).

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia konkursu.

Organizator Konkursu